info: V najbližších mesiacoch bude bazár vypnutý.

Ceník reklamy na portálu poradna.net

Pokud máte zájem o reklamu na našich stránkách, kontaktujte nás prosím e-mailem na adrese reklama@poradna.net. Nezapomeňte si přečíst obchodní podmínky a uvést následující údaje:

 • Obchodní název firmy nebo jméno a příjmení Zadavatele
 • IČ zadavatele
 • DIČ zadavatele (je-li plátce DPH)
 • Fakturační adresu Zadavatele
 • Poštovní adresu Zadavatele, pokud se liší od fakturační adresy
 • Kontaktní osobu
 • Telefon, e-mail
 • Upřesnění inzerce (umístění ve stránce)
 • Všechny grafické podklady inzerce
 • Dobu trvání reklamní kampaně
 • Cenu (dle aktuálního ceníku)

Definice pojmů:

Název stránky Popis URL adresa stránky
poradna titulní strana jednotlivých poraden + stránky vláken http://pc.poradna.net
http://tera.poradna.net
http://kutilska.poradna.net
http://akva.poradna.net
http://hry.poradna.net
http://pravo.poradna.net
http://ekonomicka.poradna.net
http://zivot.poradna.net
bazar titulní stránka bazaru + inzeráty http://bazar.poradna.net

Ceny

Název Rozměr Velikost max. poradna
pc tera kutilska akva hry pravo ekonomicka bazar
FULL BANNER 1 468×60 20kB 3000 Kč 2500 Kč 1700 Kč 600 Kč 600 Kč 600 Kč 600 Kč 600 Kč
BUTTON 1 120×90 10kB 1600 Kč 1400 Kč 1000 Kč 400 Kč 400 Kč 400 Kč 400 Kč 400 Kč

Ceny jsou uvedeny za zobrazení na 7 (sedm) po sobě jdoucích kalendářních dnů a jsou bez DPH. V ceně není zohledněn počet zobrazení ani prokliků.

Obchodní podmínky

 • Obecná ustanovení
  • Provozovatel serveru poradna.net (dále jen „Provozovatel“) je majitelem internetového serveru dostupného na internetové adrese (dále jen „URL“) http://www.poradna.net a všech jeho vnořených adres (dále jen „Server“). Provozovatel je oprávněn poskytovat zájemcům reklamní plochy na Serveru k prezentaci reklamních sdělení a jiných reklamních prvků a to v souladu s platnou nabídkou Provozovatele.
  • Zadavatel reklamní kampaně (dále jen „Zadavatel“) je fyzická či právnická osoba. Může to být buď přímý zákazník, nebo reklamní či mediální agentura se vztahem podle zvláštní smlouvy s Provozovatelem. Zadavatel objednává zobrazení reklamních sdělení či jiné reklamní prvky na Serveru Provozovatele.
 • Zadávání reklamy
  • Reklamní plocha na Serveru se může objednat písemně nebo e-mailovou objednávkou. Objednávka je pro Provozovatele závazná až poté, co je poukázána příslušná částka na účet Provozovatele, který pak vystaví daňový doklad podle příslušných předpisů.
  • Reklamní kampaň může trvat nejvíce 30 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Při volné reklamní kapacitě Serveru se může tato kampaň prodloužit.
  • Objednávka musí obsahovat:
   • Obchodní název firmy nebo jméno a příjmení Zadavatele
   • IČ zadavatele
   • DIČ zadavatele (je-li plátce DPH)
   • Fakturační adresu Zadavatele
   • Poštovní adresu Zadavatele, pokud se liší od fakturační adresy
   • Kontaktní osobu
   • Telefon, e-mail
   • Upřesnění inzerce (umístění ve stránce)
   • Všechny grafické podklady inzerce
   • Dobu trvání reklamní kampaně
   • Cenu (dle aktuálního ceníku)
 • Práva a povinnosti Zadavatele, Odpovědnost za obsah inzerce
  • Zadavatel nese plnou odpovědnost za kvalitu a formální i obsahovou stránku reklamního sdělení umísťovaného na reklamní plochy Serveru.
  • Zadavatel objednávky dává Provozovateli spolu se svými podklady souhlas s šířením předmětného reklamního sdělení prostřednictvím Serveru. Dále tím současně potvrzuje, že je oprávněným subjektem k výkonu veškerých práv, která jsou potřeba k tomuto sdělení, a může používat autorská a majetková práva ke všem reklamním částem. Zadavatel musí být oprávněn k užití případných ochranných známek a jiných prvků, které jsou předmětem ochrany průmyslového nebo duševního vlastnictví. Zadavatel nesmí porušovat práva žádné jiné třetí osoby. Při nepravdivosti výše zmíněných tvrzení nese Zadavatel veškeré následky z toho vyplývající, včetně povinnosti uhradit oprávněným osobám a Provozovateli náhradu vzniklé škody a újmy dobré pověsti Serveru.
  • Na vyžádání Provozovatele je Zadavatel povinen neprodleně a průkazně doložit skutečnosti týkající se oprávnění Zadavatele vykonávat majetková autorská práva k reklamnímu sdělení.
 • Práva a povinnosti Provozovatele
  Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout, pozastavit nebo zrušit zveřejnění reklamního sdělení jestliže:
  • nosič reklamního sdělení není v souladu s technickými požadavky Provozovatele,
  • reklamní sdělení je v rozporu s právními předpisy, zákony České republiky nebo mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána,
  • reklamní sdělení je v rozporu s dobrými mravy, etickými pravidly nebo ohrožuje veřejný pořádek,
  • reklamní sdělení svojí kvalitou, formou nebo obsahem neodpovídá oprávněným zájmům Provozovatele,
  • Zadavatel je v prodlení s uhrazením ceny za zpracování nebo zveřejnění reklamních sdělení umístěných v Serveru Provozovatele.
  • Pokud se vyskytne jakákoliv skutečnost opravňující Provozovatele odmítnout zveřejnění reklamního sdělení nebo jej pozastavit či ukončit, bude Provozovatel o tomto ihned informovat Zadavatele.
  • Provozovatel se zavazuje podle objednávek Zadavatelů a v rámci kapacitních možností Serveru, realizovat všechny objednávky na inzerci. Nebude-li kapacita, budou objednávky vyřizovány postupně, v jakém pořadí došly. Za příplatek se může dohodnout přednostní realizace.
 • Reklamní podklady
  • Reklamní podklady a další náležitosti reklamního sdělení či reklamních prvků, které mají být prezentovány na Serveru v souladu s objednávkou Zadavatele, musí Zadavatel poskytnout Provozovateli nejpozději 3 pracovní dny před datem počátku reklamní kampaně.
  • Grafické reklamní prvky přijímané Provozovatelem pro internetovou reklamu jsou zejména reklamní bannery a reklamní tlačítka, které musí splňovat podmínky pro typy reklamních sdělení, reklamních prvků a reklamních pozic (dále jen „Banner“).
   • Bannery a jiné kreativní reklamní prvky musí být ve správné datové velikosti a správném rozměru odpovídající objednávce podle platné nabídky reklamních ploch ceníku Provozovatele.
   • Animované bannery musí obsahovat cílové URL, na které má být po kliknutí uživatel přesměrován (adresa ve formě http://) a musí obsahovat Alt text.
  • Jestliže reklamní sdělení nesplňují výše uvedená kriteria, Provozovatel není povinen je přijmout a neručí za řádné a správné zveřejnění.
  • Nevhodnost reklamních sdělení či jiných prvků z jakéhokoliv důvodu oznámí Provozovatel Zadavateli nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne přijetí těchto prvků.
 • Změny v reklamních kampaních
  • Všechny podklady ke změně v již objednané a Provozovatelem potvrzené reklamní kampani musí Zadavatel poskytnout nejpozději dva pracovní dny před datem zamýšlené změny. Pokud tak neučiní, Provozovatel neodpovídá za včasnou změnu objednávky. Změna objednávky - není-li změněná kampaň v rozporu s těmito Obchodními podmínkami - bude realizována v nejbližším možném termínu.
  • Veškeré podklady ke změně v již objednané a Provozovatelem potvrzené reklamní kampani musí Zadavatel poskytnout nejpozději jeden pracovní den před datem zamýšlené změny. V případě, že Zadavatel tak neučiní, Provozovatel neodpovídá za včasnou změnu objednávky. Změna objednávky, v případě že změněná kampaň není v rozporu s těmito Obchodními podmínkami, pak bude realizována v nejbližším možném termínu.
 • Finanční náležitosti
  • Cena je kalkulována podle platných ceníků Provozovatele. Ceny neobsahují DPH, jejíž výše je stanovena platnou právní normou.
 • Fakturace a platební podmínky
  • Provozovatel žádá celou platbu předem, na přání vydá pro forma fakturu. Částka musí být připsána na účet Provozovatele nejpozději 1 (jeden) pracovní den před zahájením reklamní kampaně, nebo nebude Provozovatel kampaň realizovat. Daňové doklady (faktury) se vystavují hned poté, co jsou připsány peníze na účet Provozovatele. Jestliže reklamní kampaň probíhá v několika kalendářních měsících, je možná dohoda na průběžné platby za každý měsíc samostatně včetně vystavení daňových dokladů.
 • Storno podmínky
  • Pokud Zadavatel musí zrušit již potvrzenou objednávku, je povinen informovat písemně Provozovatele nejpozději 2 pracovní dny před datem plánovaného dne započetí reklamní kampaně. V pozdějším termínu budou objednateli účtovány storno poplatky:
   • při zrušení objednávky v období kratším než 2 pracovní dny do data plánovaného započetí činí poplatek 50 % z ceny objednané kampaně
   • při zrušení objednávky u již probíhající reklamní kampaně činí poplatek 100 % z ceny objednané kampaně a Provozovatel tedy ani poměrnou část za objednanou reklamní kampaň Zadavateli nevrací.
 • Reklamace
  • Při pochybení na straně Provozovatele je Zadavatel v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat přiměřenou náhradu, a to zejména ve formě jiné reklamní kampaně nebo slevu z ceny.
  • Volba mezi nároky uvedenými výše náleží Zadavateli jen když ji oznámí Provozovateli ve včas zaslaném písemném oznámení o vadách. Zvolený nárok není Zadavatel oprávněn měnit bez souhlasu Provozovatele.
  • Lhůta pro reklamaci je 14 dnů ode dne, kdy Zadavatel zjistil, nebo mohl zjistit pochybení, nejpozději však v poslední den dané kampaně.
  • Při výpadku technického nebo programového vybavení provozovatele po dobu minimálně 3 dnů, má zadavatel právo požadovat slevu na ceně.
  • V případě zásahu vyšší moci (např. živelní pohromy, nezaviněná porucha datových okruhů) nebo vlivem třetí strany nemá Zadavatel nárok na jakékoliv náhrady škod.
  • Doba pronájmu reklamní plochy se prodlouží o dobu, kterou by byla služba mimo provoz z důvodů popsaných v bodech d) a e) tohoto ustanovení.
  • Za pochybení na straně Provozovatele nelze považovat zejména výkyvy v návštěvnosti jednotlivých serverů Provozovatele.
  • Sleva z ceny se uplatňuje formou dobropisu.
  • Námitky vůči vystaveným fakturám musí Zadavatel uplatnit do 7 dnů po doručení faktury, a to písemně u Provozovatele.
 • Závěrečná ustanovení
  • Smluvní strany se zavazují zachovat mlčenlivost jakékoliv třetí osobě o všech informacích, získaných za obchodní spolupráce.
  • Zadavatel zcela odpovídá za obsah veškerých dodávaných reklamních sdělení či jiných reklamních prvků a jejich soulad s platnými právními předpisy či dobrými mravy. Pokud dodaná reklamní sdělení či reklamní prvky od Zadavatele nebudou v takovémto souladu, pak odpovídá Zadavatel Provozovateli za veškerou způsobenou škodu, zejména za případně udělené pokuty od orgánů státní moci.
  • Dohody, které se odchylují od těchto Obchodních podmínek, je možné sjednat pouze písemnou formou.
  • Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy uzavírané mezi Zadavatelem a Provozovatelem. Při sporech mezi obsahem smlouvy a Obchodními podmínkami, má vždy přednost smlouva.
  • Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek jsou i veškeré odkazy ve formě tzv. prokliků v textu těchto Obchodních podmínek.
  • Veškeré vztahy těmito Obchodními podmínkami neupravené se řídí platnými zákony České republiky.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoli, a to i bez předchozího upozornění, změnit.
  • Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 2. 2012.
TOPlist